REGULAMIN  BLUESKY FITNESS & JOGA Studio  (B. F. & J. S.)

1.  Prawo wstępu i korzystania z Bluesky Fitness & JOGA Studio ( B. F. & J. S.).
1.1  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z  B. F. & J. S.
1.2  Klient B. F. & J. S. otrzymuje za ustaloną opłatą wybraną ilość wejść nabijaną na imienną kartę chipową
1.3  Klient B. F. & J. S. ponosi jednorazową opłatę za kartę chipową w wysokości 10 zł.
1.4  B. F. & J. S. prowadzi sprzedaż następujących rodzajów pakietów wejść:
– Opcja Open (bez limitu wejść),
– Opcja o limitowanej ilości wejść (4, 8, 12),
– Wejścia jednorazowe.
1.5  O każdym przypadku zagubienia karty klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić B. F. & J. S.
Po zakupieniu nowej karty pozostałe wejścia automatycznie zostaną przeniesione na nową kartę.
1.6  Karty chipowe są kartami imiennymi na okaziciela, jednakże w momencie ich zakupu klient zobowiązany
jest do wypełnienia i podpisu personalnej ankiety klienta (po wcześniejszym zapoznaniu się
z regulaminem B. F. & J. S.) . Karta chipowa upoważnia do wejścia jedynie właściciela danej karty.
1.7  W uzasadnionych przypadkach B. F. & J. S. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości właściciela karty.
1.8  Wykupiona dana ilość wejść jest ważna 4 tygodnie od daty zakupu. Wszystkie wejścia należy wykorzystać w danym terminie.
1.9  Młodzież do 18 roku życia może korzystać z B. F. & J. S. jedynie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w zajęciach.
1.10 Osoby w stanie nietrzeźwym, agresywne lub pod wpływem narkotyków nie mogą przebywać na terenie
B. F. & J. S.
1.11  Zajęcia odbywają się dla co najmniej 3 osób.

2.  Zasady korzystania z B. F. & J. S.

2.1.  Każdy klient B. F. & J. S. zobowiązany jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach
i dolegliwościach zdrowotnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan jego zdrowia podczas uczestnictwa w zajęciach fitness oraz (w przypadku kobiet) o tym , że jest w ciąży. W razie zatajenia tych informacji, B. F. & J. S. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek  wypadki z tym związane.
2.2.  Klient B. F. & J. S. podczas korzystania z zajęć zobowiązany jest do:
2.2.1. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania, kultury i szacunku.
2.2.2. powstrzymywania się od zachowania mogącego narazić mienie B. F. & J. S. na uszkodzenie, zniszczenie lub stratę.
2.2.3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.
2.2.4. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem B. F. & J. S.
2.2.5. odkładania używanego sprzętu na miejsce
2.2.6. nie palenia tytoniu  na terenie B. F. & J. S.
2.3.  Klient B. F. & J. S.  zobowiązany jest do zmiany obuwia (zabroniony jest udział w zajęciach w obuwiu zewnętrznym oraz w obuwiu nieprzystosowanym do aktywności sportowej) oraz używania ręcznika podczas zajęć.
2.4.  B. F. & J. S. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Klientów zasad korzystania z B. F. & J. S. opisanych w pkt. 2.2., 2.3.
2.5.  Zabrania się używania sprzętu B. F. & J. S. w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wskazówkami personelu. Wszelkie skutki powyższego w całości obciążają Klienta.
2.6.  W przypadku zgubienia klucza do szafki klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 20 zł.
2.7.  B. F. & J. S.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.